تخصصی ترین مرکز انجام پروژه در ایران

به دنبال متخصصِ اجرای پروژه ای هستید؟
اولین مرحله در مراحل انجام پروژه اینترنتی، ثبت آن توسط کارفرما است. اطلاعات مهم برای ثبت پروژه شامل توضیحات پروژه، مهلت انجام پروژه اینترنتی، نوع فایل نهایی پروژه، برآورد قیمت اولیه کارفرما از پروژه و درصد تخصص می باشد که توسط کارفرما تعیین می شود. همچنین کارفرما نوع مناقصه را تعیین می نماید. مناقصه در پورتال جامع کسب و کار مجازی ایرانیان تدبیر می تواند به دو صورت مناقصه آزاد و یا مناقصه خصوصی باشد. در مناقصه آزاد کلیه مجریان می توانند پیشنهاد خود را برای کارفرما ارسال نمایند. در حالی که در مناقصه خصوصی مجری و یا مجریان مورد قبول کارفرما توسط خود کارفرما تعیین می شوند و لذا مجریان دیگر قابلیت ارسال پیشنهاد برای کارفرما را ندارند. البته مجریانی که در مناقصه خصوصی توسط کارفرما انتخاب شده اند می توانند درخواست او را قبول و یا رد نمایند. پس از ثبت پروژه توسط کارفرما، مدیریت پورتال می تواند بر روی آن پروژه بررسی های لازم را در خصوص تطابق با قوانین پورتال انجام داده و در صورت عدم تطابق، آن را حذف نماید.
در اجرای پروژه ای تخصص و مهارت دارید؟
پس از ثبت یک پروژه توسط کارفرما، این پروژه به لیست پروژه های باز پورتال ایرانیان تدبیر اضافه می شود. مجریان پورتال با مشاهده این پروژه باز در لیست پروژه های باز پورتال، ممکن است برای آن پیشنهاد قیمتی و همچنین توضیحاتی ارائه نمایند. این پیشنهاد قیمت ممکن است با برآورد اولیه کارفرما متفاوت باشد. پیشنهادات مجریان برای کارفرما ارسال شده و کارفرما در نهایت می تواند یکی از پیشنهادات را تائید نماید. پس از تائید پروژه، قیمت پیشنهاد تائید شده به عنوان قیمت نهایی پروژه قلمداد می شود. از این پس مهلت انجام پروژه اینترنتی برای مجری آغاز شده و مجری موظف است پروژه را براساس خواسته کارفرما و در مهلت تعیین شده توسط او انجام داده و فایل نهایی را برای کارفرما از طریق پورتال ارسال نماید.


نظر سنجی
نظر شما در خصوص این پورتال چیست؟