ترفند انتخاب کردن متن به صورت عمودیاگر بخواهید قسمتی از متن خود را به صورت عمودی انتخاب کنید کل کلمات سطرها انتخاب می شوند.
به این صورت:


ترفند انتخاب کردن متن به صورت عمودی


اما اگر کلید Alt را نگه دارید و قسمت مورد نظر خود را انتخاب کنید فقط همان منطقه انتخاب می شود.ترفند انتخاب کردن متن به صورت عمودی 

نظرات

نظر شما درباره این مطلب